Podmínky registrace B2B

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

PORTÁLU „B2B COLORLAK“

 

Článok I
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti COLORLAK SK, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 254 487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. : 15802/S (ďalej len „COLORLAK") ako predávajúceho a obchodných partnerov COLORLAK – podnikateľov, ktorí s COLORLAK uzavreli rámcovú kúpnu zmluvu (ďalej len ako „Rámcová zmluva“) na dodanie tovaru COLORLAK (ďalej len ako „Kupujúci") pri využívaní internetového portálu COLORLAK https://b2b.colorlak.sk/ ďalej len ako „Portál“).
 2. Portál môžu využívať registrovaní Kupujúci, ktorí s COLORLAK uzavreli Rámcovú zmluvu, a to na elektronické zadávanie objednávok tovaru COLORLAK v zmysle Rámcovej zmluvy, ako aj na využívanie zliav na tovar ponúkaných COLORLAK. Na využívanie Portálu Kupujúcimi podľa predchádzajúcej vety je potrebná registrácia Kupujúceho na Portály v zmysle týchto VOP.
 3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Portály.
 4. Všetky vzťahy medzi COLORLAK a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Rámcovej zmluvy a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 5. Elektronickou objednávkou sa rozumie elektronický formulár odoslaný Kupujúcim prostredníctvom Portálu, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom Portálu (ďalej len ako „Objednávka“).
 6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku COLORLAK na Portály.

Článok II
Ochrana osobných údajov

 1. Registráciou na Portály Kupujúci poskytuje v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení COLORLAK osobné údaje za účelom vykonania platnej Objednávky a uzavretie čiastkovej kúpnej zmluvy s COLORLAK na základe Rámcovej zmluvy, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok čiastkovej kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi COLORLAK a Kupujúcim.COLORLAK nevydá údaje Kupujúceho iným príjemcom. COLORLAK poskytne osobné údaje len nasledovným príjemcom v rámci skupiny COLORLAK, ktorú tvoria nasledovné spoločnosti: COLORLAK, a.s., Tovární 1076, Staré Město, Česká republika (IČ: 49444964), PANTER COLOR a.s., Pištěkova 22/1171, Praha 4, Česká republika (IČ:26201143), MILANO COLOR a.s., Pištěkova 1171/22, Praha 4, Česká republika (IČ: 26406951), AAA Barvy s.r.o., Velvarská 23, Horoměřice, Česká republika (IČ: 25519492), EKOLAK, s.r.o., Tovární 1076, Staré Město, Česká republika (IČ: 25323130), COLORLAK POLSKA Sp.z o.o., Wroclavska 30, Nowa Sól, Poľská republika, PANTER COLOR POLSKA Sp.z o.o., Kazimierzowska 43, Warszawa, Poľská republika. COLORLAK postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami Nariadenia a ostatných aplikovateľných právnych predpisov. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom Kupujúceho len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať COLORLAK o zmene vo svojich osobných údajoch.
 2. Osobné údaje  bude COLORLAK spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.
 3. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov spoločnosti COLORLAK nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má  najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Nebude dochádzať k prenosu do tretej krajiny a ani k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
 4. COLORLAK týmto poskytuje Kupujúcemu ako dotknutej osobe v zmysle zákona o ochrane osobných údajov nasledovné informácie:
 • Identifikačné údaje a kontaktné údaje COLORLAK ako prevádzkovateľa: COLORLAK SK, s.r.o., sídlo a korešpondenčná adresa: Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 254 487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. : 15802/S, telefónne číslo: +421 48 473 06 18, emailová adresa: odbyt@colorlak.sk;
 • Účel a právny základ spracúvania osobných údajov: účel spracúvania osobných údajov je uvedený v odseku 1 tohto článku VOP; právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie Rámcovej kúpnej zmluvy a jednotlivých čiastkových kúpnych zmlúv uzavretých na základe Rámcovej zmluvy, ktorých zmluvnou stranou je Kupujúci;
 • Príjemca osobných údajov: Príjemcom osobných údajov je COLORLAK, t.j. prevádzkovateľ identifikovaný v písmene a) tohto odseku a článku VOP a  príjemcovia uvedení v odseku 1 tohto článku VOP;
 • Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov je doba platnosti Rámcovej zmluvy a 10 rokov po skončení platnosti Rámcovej zmluvy;
 • Kupujúci ako dotknutá osoba má právo požadovať od COLORLAK ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Kupujúceho ako dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov;
 • Kupujúci ako dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov;
 • Poskytnutie osobných údajov v zmysle týchto VOP je zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie čiastkovej kúpnej zmluvy v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy prostredníctvom Portálu. Kupujúci ako dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, avšak v prípade, ak Kupujúci neposkytne COLORLAK osobné údaje, Kupujúci nebude môcť využívať Portál, resp. uzatvárať čiastkové kúpne zmluvy prostredníctvom Portálu.

Článok III
Objednávka

 1. Podmienkou platnosti elektronickej Objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie objednávkového formulára.
 2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.
 3. Prijatá elektronická Objednávka je považovaná za návrh čiastkovej kúpnej zmluvy uzavretej na základe Rámcovej zmluvy a je záväzná.
 4. Čiastková kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej Objednávky v systéme Predávajúceho. Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy a potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu čiastkovej kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu vo.bb@colorlak.sk.
 5. Za podstatné náležitosti elektronickej Objednávky sa považujú:

5.1     Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko,

IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa); 


5.2     Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo jeho názov;


5.3    Množstvo objednávaného tovaru;
 

Ak nebude Objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej Objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická Objednávka považuje za úplnú.

 

Článok IV
Záverečné ustanovenia

 1. Pri nákupe tovaru na Portály sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
 2. COLORLAK nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na Portály. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
 3. COLORLAK upozorňuje, že informácie uvedené na Portály môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. COLORLAK nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z Portálu.
 5. COLORLAK môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na Portály.
 6. COLORLAK si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Portály.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe Rámcovej zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Rámcovej zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, budú prednostne riešiť formou zmieru, pričom v prípade, ak nedôjde k zmieru, budú takéto spory riešené pre súdmi príslušnými podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
 8. Odoslaním elektronickej Objednávky COLORLAK, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP COLORLAK.

V Banskej Bystrici, dňa 22.3.2018